ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 : Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van leveranties van goederen en/of diensten door Goutziers Performance Products B.V. ("GP Products") tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij van GP Products wordt hierin Opdrachtgever genoemd. Door het accepteren van het aanbod van GP Products heeft de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden aanvaard. Een verwijzing naar eigen voorwaarden door Opdrachtgever wordt door GP Products niet aanvaard. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GP Products en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien GP Products niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GP Products in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Aanbiedingen en Aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van GP Products zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Alle aanbiedingen door GP Products zijn gebaseerd op levering / uitvoering onder normale omstandigheden. GP Products en de door haar vertegenwoordigde fabrikanten behouden zich het recht voor om constructieveranderingen in het te leveren product aan te brengen. GP Products kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is GP Products daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GP Products anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht GP Products niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3:

Prijzen Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend, zijn exclusief montage en exclusief omzetbelasting en alle overige verschuldigde belastingen die voor rekening van de Opdrachtgever komen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4:

Betaling Tenzij anders is overeen gekomen dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zonder enige ingebrekestelling rente verschuldigd voor het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering naar een percentage van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien GP Products echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5:

Levering Overschrijding van de levertermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het de Opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens GP Products aangegane verplichting. GP Products is gerechtigd in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.

Artikel 6 : Reclames

Opdrachtgever is verplicht om direct bij of na levering het geleverde te controleren. Klachten van Opdrachtgever over de levering, inclusief klachten over afwijkingen in de kwaliteit van het geleverde, die bij deugdelijke controle terstond kunnen worden ontdekt moeten schriftelijk bij GP Products worden ingediend binnen vijf dagen na aflevering, respectievelijk binnen vijf dagen nadat het geleverde aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Indien Opdrachtgever binnen vijf dagen geen schriftelijke klacht bij GP Products heeft ingediend, geldt het door GP Products geleverde als door Opdrachtgever goedgekeurd. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien een klacht door GP Products gegrond wordt bevonden is GP Products gerechtigd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de Opdrachtgever te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

Artikel 7 : Garantie

De deugdelijkheid van de geleverde goederen wordt gegarandeerd voor de tijdsduur van de fabrieksgarantie van het betreffende geleverde goed. De garantietermijn gaat in op de dag van levering. Uit hoofde van de garantie is GP Products slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan GP Products binnen de gestelde garantietermijn in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen. De verplichtingen van GP Products uit hoofde van garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van GP Products. Arbeidsloon en transportkosten voortvloeiende uit de vervanging dan wel reparatie van defecte onderdelen komen voor rekening Opdrachtgever. Opdrachtgever behoeft ten allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van GP Products voor reparatie/vervanging door derde, op straffe van verval van garantie. GP Products is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of onjuist onderhoud of reparaties / vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van GP Products is beperkt tot hetgeen deze ingevolge van garantie op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij doorverkoop / levering van het van GP Products betrokken product is Opdrachtgever verplicht zich zoveel mogelijk te verzekeren tegen alle risico's die uit doorverkoop / levering kunnen voortvloeien.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van GP Products of van de door GP Products vertegenwoordigde fabrikant tot aan het moment dat alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. In geval van niet nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever jegens GP Products of door GP Products vertegenwoordigde fabrikant is voorlaatst genoemde gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug te nemen.

Artikel 10: Fabrieksvoorwaarden

In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de voorwaarden gesteld door een der door GP Products vertegenwoordigde fabrikanten zullen de voorwaarden van GP Products prevaleren.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten waar de voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is steeds Nederlands recht van toepassing. ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen gedaan door GP Products en /of overeenkomsten aangegaan door GP Products en Opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de arrondissementsrechtbank te ..............

Artikel 12: Geldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van ongeldige bepalingen het meest nabij komt. Indien GP Products uit coulance of om andere haar motiverende redenen van commerciele aard in eerste instantie jegens Opdrachtgever geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verliest zij daarmee niet het recht om, indien met Opdrachtgever geen overeenstemming wordt bereikt, in een later stadium alsnog een beroep te doen op iedere van toepassing zijnde bepaling van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel .... Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel ?: Industrieel / Intellectueel eigendom

GP Products behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. GP Products heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

GPProducts is gespecialiseerd in high performance producten voor motoren en auto's.

info@gpproducts.eu
+31 (0) 416 660 663