ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 : Algemeen
Diese Garantien gelten für alle Vereinbarungen und Übereinkünfte, die im Zusammenhang mit der Hebelwirkung von Produkten und Dienstleistungen von Goutziers Performance Products B.V. ("GP Products") getroffen werden, obwohl sie schriftlich anders formuliert sind. De wederpartij van GP Products wordt hierin Opdrachtgever genoemd. Durch die Annahme des Antrags von GP Products werden diese allgemeinen Bedingungen erfüllt. Eine Verwirrung über die eigenen Leistungen des Anbieters ist für GP Products nicht möglich. Wenn eine oder mehrere der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Bestimmungen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht eingehalten oder verneint werden, wird die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltene Regelung vollständig aufgehoben. GP Products und der Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel as mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Wenn die Zustimmung zu einem oder mehreren der oben genannten Pakete ausbleibt, dann muss das Paket "unter dem Geist" dieser Pakete liegen. Wenn zwischen den Parteien eine Situation eintritt, die nicht in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt ist, so gilt diese Situation als "vor dem Hintergrund dieser Geschäftsbedingungen" geregelt. Wenn GP Products keine strenge Aufhebung dieser Bedingungen verlangt, bedeutet dies nicht, dass die Bedingungen nicht erfüllt werden können oder dass GP Products in Übereinstimmung mit dem Recht die Aufhebung der Bedingungen in anderen Bereichen verlangen kann.

Artikel 2: Offertes en Aanbiedingen

Alle Angebote und Gutschriften von GP Products sind verbindlich, wenn in dem Angebot ein Termin für die Gewährung der Gutschrift angegeben ist. Ein Angebot oder eine Zusage gilt nur dann, wenn das Produkt, auf das sich das Angebot oder die Zusage bezieht, in der Vertragslaufzeit nicht mehr beschikbar ist. Alle Angebote von GP Products basieren auf der Verwendung von Hebelwirkung und normalen Bedingungen. GP Products und die von ihr beauftragten Hersteller halten sich an das Recht, Konstruktionsänderungen an dem zu hebenden Produkt nicht zuzulassen. GP Products can niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Wenn die Zusage (auch wenn sie nicht an einem bestimmten Punkt erfolgt) nicht mit dem Angebot oder der Zusage übereinstimmt, ist GP Products nicht verpflichtet, die Zusage zu geben. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GP Products anders aangeeft. Ein gleichartiger Preisvorteil verpflichtet GP Products nicht dazu, einen überhöhten Preisvorteil zu gewähren, der von einem gedachten Preis abweicht. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3:

Die Preise der offenen Preise sind frei wählbar, sie sind exklusiv in der Montage und exklusiv in der Verpackung, und alle anderen verschuldeten Belastungen, die für die Rückgabe des Opdrachtgewerbes anfallen, sind überbewertet.

Artikel 4:

Betaling Tenzij anders is overeen gekomen dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Nach der Überschreibung des überhöhten Betrages wird der Opdrachtgever von Rechtswegen in Verzuim te zijn geachtete und ist durch eine ingebrekestelling rente verschuldigd voor het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering naar een percentage van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Wenn der Opdrachtgever in Gebrauch oder in Verzug ist, dann werden alle anfallenden Kosten für die Verrechnung mit dem Recht auf Verrechnung des Opdrachtgevers aufgerechnet. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien GP Products echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5:

Levering Overschrijding van de levertermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het de Opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens GP Products aangegane verplichting. GP Products ist gerechtfertigt in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.

Artikel 6 : Reklamationen

Der Opdrachtgever wird zur direkten Kontrolle des Gelevers über die Hebelwirkung eingesetzt. Klachten van Opdrachtgever over de levering, inclusief klachten over afwijkingen in de kwaliteit van het geleverde, die bij deugdelijke controle terstond kunnen worden ontdekt moeten schriftelijk bij GP Products worden ingediend binnen vijf dagen na aflevering, respectievelijk binnen vijf dagen nadat het geleverde aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Der Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Wenn der Verkäufer innerhalb von fünf Tagen keine schriftliche Klageschrift von GP Products erhalten hat, wird diese von GP Products als von Opdrachtgever abgelehnt. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien een klacht door GP Products gegrond wordt bevonden is GP Products gerechtigd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de Opdrachtgever te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

Artikel 7 : Garantie

Der Schutz der geprüften Ware wird für die Dauer der Herstellergarantie für die betreffende Ware garantiert. Die Garantie gilt ab dem Tag der Auslieferung. Im Rahmen der Garantie ist GP Products nicht verpflichtet, die Garantie zu gewähren, wenn GP Products innerhalb der vereinbarten Garantiezeit in Kenntnis gesetzt wird und wenn der Kunde bestätigt, dass er innerhalb der Garantiezeit die Garantie als direkte Folge einer fehlerhaften Herstellung und/oder Verwendung fehlerhafter Materialien in Anspruch nimmt. Die Verplichtungen von GP Products im Rahmen der Garantie sind nicht höher als die Kosten, die für die Herstellung des Produkts anfallen, wenn GP Products sie übernimmt. Arbeidsloon en transportkosten voortvloeiende uit de vervanging dan wel reparatie van defecte onderdelen komen voor rekening Opdrachtgever. Der Kunde ist verpflichtet, die schriftliche Garantie von GP Products für die Reparatur/den Austausch von defekten Geräten durch den Kunden in Anspruch zu nehmen, und zwar im Rahmen der Gültigkeit der Garantie. GP Products is nimmer aansprakelijke voor gebreken die het gevolg zijn van normal slijtage, onoordeelkundig gebruik of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties / vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Der Gewährleistungsanspruch von GP Products ist auf den Zeitpunkt beschränkt, zu dem diese Garantieerweiterung in Kraft tritt. Jede andere Art von Garantie, sei es für direkte oder indirekte Schäden, wird nicht anerkannt. Bei der Verwertung des von GP Products vertriebenen Produkts ist Opdrachtgever verpflichtet, alle Risiken, die durch die Verwertung entstehen können, zu verzeihen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven eigendom van GP Products of van de door GP Products vertegenwoordigde fabrikant tot aan het moment dat alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Bei Nichteinhaltung einer Verplichtung durch Opdrachtgever jegens GP Products of door GP Products vertegenwoordigde fabrikant is voorlaatst genoemde gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug te nemen.

Artikel 10: Fabriksvoorwaarden

Im Falle eines Rechtsstreits zwischen diesen Waren und den Waren, die von einem der von GP Products beauftragten Hersteller geliefert werden, müssen die Waren von GP Products Vorrang haben.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten waar de voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is steeds Nederlands recht van toepassing. ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alle von GP Products und /oder von GP Products und Opdrachtgever gehandhabten Geschmäcke, die mit den von GP Products und Opdrachtgever gehandhabten Geschmäcken übereinstimmen, müssen bei der Rechtsabteilung der Arrondissementsrechtbank .............. abgeholt werden.

Artikel 12: Geldgier

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van ongeldige bepalingen het meest nabij komt. GP Products ist jedoch nicht verpflichtet, anderen Unternehmen in der ersten Zeit nach der Veröffentlichung des Vertrages eine bestimmte Anzahl von Zahlungen zu gewähren, die von diesen allgemeinen Bedingungen abweichen, verliest zij daarmee niet het recht om, indien met Opdrachtgever geen overeenstemming wordt bereikt, in een later stadium alsnog een beroep te doen op iedere van toepassing zijnde bepaling van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Vindplaats en wijziging voorwaarden

Diese Bedingungen wurden von der Kamer van Koophandel .... festgelegt. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel ?: Industrieel / Intellectueel eigendom

GP Products behält sich die Rechte und Pflichten vor, die sich aus dem Urheberrecht und anderen geistigen Normen ergeben. GP Products behält sich das Recht vor, durch die Nutzung einer übergeordneten Vereinbarung mit dem Autor auch andere Personen zu informieren, da hier keine streng vertraulichen Informationen über den Autor veröffentlicht werden.

GPProducts ist spezialisiert auf Hochleistungsprodukte für Motoren und Autos.

info@gpproducts.eu
+31 (0) 416 660 663